Arabic Grammar in Polish موجز قواعد اللغة العربية بالبولندية

Arabic Grammar in Polish موجز قواعد اللغة العربية بالبولندية

Arabic Grammar in Polish language
Podstawy Gramatyki arabskiego موجز قواعد اللغة العربية بالبولندية

Jerzy Łacina — Katedra Orientalistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
jlacina@wp.pl
Podstawy gramatyki arabskiej
Na alfabet arabski składa si 28 liter podstawowych, które z wyj tkiem pierwszej, słu
do zapisu spółgłosek. Oprócz liter alfabetu, istniej równie znaki dodatkowe, nie zawsze stosowane w pi mie, a słu ce do doprecyzowania zapisu. W pi mie arabskim nie ma rozró nienia na litery du e i małe. Kierunek zapisu – od strony prawej ku lewej. W zale no ci od pozycji w wyrazie wiele liter zmienia swój kształt. Wi kszo ł czy si z liter nast pn . Znak * w pierwszej kolumnie
poni szej tabeli oznacza e litera wymieniona w danym wierszu nie ł czy, si w wyrazie z nast pn
liter z lewej strony. …


Find it cheap on Amazon

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of